Charter bescherming van uw persoonlijke gegevens

Waarom een charter voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Voor GOEDEDEALS-ONLINE (hierna “Springbok” of “wij”) is uw privéleven een prioriteit. In dat opzicht verbinden wij
ons ertoe om de persoonlijke gegevens van onze onlinegebruikers (hierna “u”)
te respecteren, ze met de grootste zorg te behandelen en te zorgen voor de best mogelijke bescherming in
overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (hierna “AVG”) en met de wet van 8 december 1992 tot de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Belgische
wetgeving”).

Dit charter informeert u over:

 • de persoonlijke gegevens die wij verzamelen over u en de redenen waarom we die gegevens bijhouden,
 • de manier waarop uw persoonlijke gegevens gebruikt worden,
 • Uw rechten op uw persoonlijke gegevens en de manieren om die rechten uit te oefenen

Datum laatste wijziging: 19.04.2018
(zie gearchiveerde versies)

Weet dat u uw persoonlijke gegevens ook kunt beheren en uw privacy kunt beschermen via uw Privacy dashboard

Woordenlijst van de belangrijkste juridische termen die in dit charter worden gebruikt

Termen die vaak worden gebruikt in dit charter Definitie van de AVG EUitleg van de termen in normale taal
Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd,
met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een
online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Alle soorten informatie die betrekking hebben op een fysiek persoon, dat wil zeggen een individu dat
rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd als een persoon die zich onderscheidt van andere
mensen. Bijvoorbeeld: een naam, een foto, een vingerafdruk, een e- mailadres, een telefoonnummer, een sociale-
zekerheidsnummer, een IP-adres, een stemopname, de gegevens van uw navigatiesysteem op een website, gegevens
met betrekking tot online aankopen, enz.
Functionaris voor gegevensbescherming De AVG geeft geen definitie van de functionaris voor gegevensbescherming . De functionaris voor gegevensbescherming (FGB) is binnen het bedrijf in het bijzonder belast met de
naleving van de AVG en de toepasselijke nationale wetgeving en van ons beleid en praktijken voor het beheer
van uw persoonsgegevens. Hij is ook verantwoordelijk voor de samenwerking met de toezichthoudende
autoriteiten. De FGB is uw voorkeursaanspreekp unt voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonlijke
gegevens.
Verwerking Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen,
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte procédé (opslaan, organiseren, bewaren, wijzigen,
in verband brengen met andere gegevens, verzenden enz. van persoonlijke gegevens) . Bijvoorbeeld: het gebruik
van uw gegevens voor het beheren van een bestelling, levering, het versturen van nieuwsbrieven enz.
Verwerkingsverantwo ordelijke Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat,
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
De persoon, overheidsinstantie, het bedrijf of de organisatie die de controle over uw gegevens heeft en die
beslist over elk gebruik van die gegevens. Hij is het die beslist om een verwerking aan te maken of te
verwijderen, hij bepaalt waarom uw gegevens zullen worden verwerkt en aan wie ze zullen worden doorgegeven.
Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het respecteren van de bescherming van uw gegevens.
Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat
ten behoeve van de verwerkingsverantwoo rdelijke persoonsgegevens verwerkt.
Elke persoon, fysiek of moreel, die verwerkingstaken uitvoert volgens de instructies en onder de
verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoor delijke.
Profilering Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens
bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn
beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid,
gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
Het op grote schaal verzamelen van persoonsgegevens over het gedrag van mensen, een analyse van die
gegevens om een verband te leggen tussen bepaalde gegevens en gedragingen die leidt tot het aanmaken van een
profiel en het toepassen
van een profiel op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van uw relatie met onze diensten?

VV

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is SPRINGBOK SA met maatschappelijke zetel te 1050
Elsene, Jean d’Ardennestraat 67, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0423.081.237.

GOEDEDEALS-ONLINE is een partnerplatform van SPRINGBOK. Klik hier om alle partnerplatforms te zien die eigendom zijn van SPRINGBOK. Die platforms zijn
actief in de sector van multichannel database marketing.

Aanstelling van een interne verantwoordelijke voor het gebruik van uw gegevens (FGB)

De verwerkingsverantwoordelijke, SPRINGBOK SA, heeft een functionaris gegevensbescherming aangewezen. Die is in
het bijzonder belast om op een onafhankelijke manier toe te zien op de interne toepassing van de regels voor de
bescherming en het beheer van uw gegevens, en voor de samenwerking met de toezichthoudende overheid. Klik hier om de details van onze FGB te bekijken.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens? en op grond waarvan?

We verzamelen persoonsgegevens over u om verschillende redenen.

SPRINGBOK SA verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om efficiënt te functioneren en u de best mogelijke
ervaring met haar diensten te bezorgen.

Weet ook dat SPRINGBOK SA uw persoonsgegevens enkel kan verzamelen en gebruiken als dat gebruik gebaseerd is op
een van de wettelijke gronden die zijn vastgelegd in de AVG (bijvoorbeeld uw toestemming of de uitvoering van een
contract dat werd afgesloten met SPRINGBOK SA).

In de onderstaande tabel worden de doelen van het gebruik van uw persoonsgegevens door GOEDEDEALS-ONLINE en de
bijbehorende rechtsgrondslag nauwkeurig weergegeven.

Doelstellingen van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens Juridische grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Organisatie van wedstrijden
De gegevens van deelnemers aan een wedstrijd worden verwerkt door SPRINGBOK om een goed verloop van de
wedstrijd te verzekeren, in het bijzonder om de winnaars te contacteren en hen in geval van winst snel en
efficiënt hun prijs te kunnen bezorgen.
De uitvoering van een contract met u (artikel 6.1.b) van de AVG), in dit geval een contract voor deelname
aan een wedstrijd
Coregistratie en cosponsoring.
SPRINGBOK gaat u e-mails sturen met commerciële aanbiedingen en deals van partners die geïdentificeerd werden
op het moment van het verzamelen van gegevens, of zal uw gegevens aan hen doorgeven zodat zij rechtstreeks
contact met u kunnen opnemen.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
E-mailing.
Uw gegevens worden door SPRINGBOK gebruikt om u promotionele aanbiedingen te sturen van bepaalde partners die
wij selecteren na het verzamelen van gegevens.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
E-mail retargeting
Met behulp van de cookietechniek zal SPRINGBOK u een e-mail sturen na een bezoek aan een partnersite om u uit
te nodigen om die site nogmaals te bezoeken.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Marketing van uw gegevens
SPRINGBOK geeft uw gegevens door aan onze partners (bv. Bisnode Belgium SA (Researchdreef 65, 1070
Anderlecht), zodat zijzelf of andere bedrijven (zoals zakenpartners, uit de charitatieve en
vrijwilligerssector, de publieke sector en belangen- en opiniegroepen) op basis van uw marketingprofiel
aanbiedingen kunnen bezorgen of marktanalyses kunnen uitvoeren. Uw gegevens kunnen in dit kader ook gebruikt
worden om gegevens die al aanwezig zijn in hun database te valideren of te linken, te corrigeren of aan te
vullen. Meer info: www.bisnodeetvous.be
Uw toestemming (artikel 6.1.a.) van de GDPR)
Verrijking van database (appending)
Uw gegevens worden door SPRINGBOK gebruikt om de database van een partner waar u al klant bent te verrijken.
SPRINGBOK zal u daar per e- mail van op de hoogte brengen en, als u daar geen bezwaar tegen maakt,
zullen uw gegevens aan de partner worden doorgegeven.
Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

Eerst en vooral moet u weten dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, afhangen van de aard en het aantal
relaties die u heeft met SPRINGBOK, ongeacht of ze van juridische aard zijn (bijv. deelname aan een wedstrijd) of
niet (bijv. bezoek onze website).

Hieronder beschrijven we voor u de persoonsgegevens die we verzamelen tijdens elk van de interacties, voor elk
gebruik dat we maken en we vermelden ook de reden van het verzamelen, de manier waarop dat gebeurt (rechtstreeks
of onrechtstreeks, wat betekent dat uw gegevens rechtstreeks door u worden geleverd of worden geleverd door een
derde aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens aan SPRINGBOK door te geven) en de plaats van verwerking:

Doel van het verzamelen Verzamelde persoonsgegevens Rechtstreekse of onrechtstreekse verzameling van uw persoonsgegevens
Organisatie van wedstrijden
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Coregistratie en cosponsoring
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby’s en interesses
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
E-mailing
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby’s en interesses
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of onrechtstreeks via een derde
  aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens naar SPRINGBOK door te sturen.
Emailing retargeting
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby’s en interesses
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of onrechtstreeks via een derde
  aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens naar SPRINGBOK door te sturen.
Marketing van uw gegevens:
1) om aanbiedingen te ontvangen op basis van uw marketingprofiel of marktanalyses uit te voeren
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)
 • Hobby’s en interesses
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Marketing van uw gegevens:
2) om gegevens die al aanwezig zijn in hun database te valideren of te linken, te corrigeren of aan te vullen
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en m-mailadres) Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Verrijking van databases (appending)
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby’s en interesses
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of onrechtstreeks via een derde
  aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens naar SPRINGBOK door te sturen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat we uw persoonsgegevens delen met leveranciers van
IT-diensten die ons vanuit een zuiver technisch oogpunt bij onze dienstverlening helpen. Uiteraard doen we dat
altijd op zo’n manier dat de optimale bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Uw persoonsgegevens delen met leveranciers van
  diensten en andere verwerkers

  Om de doelstellingen van het gebruik van de gegevens zoals beschreven in punt 2 en 3 na te streven, vertrouwt
  SPRINGBOK bepaalde verwerkingstaken toe aan derden, zogenaamde “verwerkers”. Dat zijn voornamelijk leveranciers
  van IT- diensten die verschillende technische diensten aanbieden die SPRINGBOK in staat stellen om haar
  activiteiten uit te voeren. Hier volgt de lijst van de geleverde diensten:

  Verwerker die betrokken is bij het delen van uw persoonsgegevens Locatie van de verwerker Reden voor het delen van uw persoonsgegevens
  Leveranciers van oplossingen voor het verzenden van e-mails Frankrijk E-mailing
  Leveranciers van technische oplossingen waardoor SPRINGBOK e-mail retargeting kan toepassen Frankrijk E-mail retargeting
  Leveranciers van oplossingen voor databasebeheer Frankrijk, Verenigd Koninkrijk Appending
 • Uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties,
  als antwoord op wettelijke vereisten, onder meer om te voldoen aan de vereisten van nationale veiligheid of
  de toepassing van de wet.
 • In het kader van een transactie,
  zoals een fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa, zou het kunnen dat we uw persoonsgegevens
  delen met de kopers of verkopers.

Gebruiken wij uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden?

Met uw voorafgaande toestemming gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van onze partners. Dat is de hoofdactiviteit
van SPRINGBOK.

Klik hier voor meer informatie

Ofwel geven we uw gegevens door aan onze commerciële partners, die vervolgens contact met u opnemen. In dit geval
raden we u aan om hun eigen charter inzake gegevensbescherming te lezen (bijvoorbeeld bij het ontvangen van
e-mails die ze u sturen of via de links in dit privacycharter).

Ofwel gebruiken we uw persoonsgegevens ten behoeve van onze commerciële partners en blijven uw gegevens in ons
bezit.

Wanneer u heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen van onze partners wordt er specifiek bij gezegd of
de gegevens in het bezit blijven van SPRINGBOK, of worden doorgegeven aan de gekozen partner.

Weet dat u uw toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk kunt intrekken door de hier
beschreven modaliteiten te volgen .

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

SPRINGBOK heeft specifieke regels vastgesteld met betrekking tot de termijn voor het
bijhouden van uw persoonsgegevens. Die termijn varieert op basis van de verschillende doelstellingen en moet
rekening houden met eventuele wettelijke verplichtingen om sommige van uw gegevens te bewaren.

Reden voor het verzamelen Categorieën van verzamelde persoons- gegevens Duur van bewaring
Organisatie van wedstrijden
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatie-gegevens
 • Demografische kenmerken
(3 jaar na de laatste reactie van de deelnemer)
Cosponsoring en coregistratie
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische kenmerken
 • Hobby’s en interesses
(3 jaar na de laatste reactie van de deelnemer)
E-mailing
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische kenmerken
 • Hobby’s en interesses
(3 jaar na de laatste reactie van de deelnemer)
E-mail retargeting
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische kenmerken
 • Hobby’s en interesses
(3 jaar na de laatste reactie van de deelnemer)
Marketing van uw gegevens
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)
 • Hobby’s en interesses
(3 jaar na de laatste reactie van de deelnemer)
Verrijking van database (appending)
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Demografische kenmerken
 • Hobby’s en interesses
(3 jaar na de laatste reactie van de deelnemer)

Welke rechten heeft u op uw persoonsgegevens en hoe kunt u ze uitoefenen?

We willen u zo duidelijk mogelijk informeren over de rechten die u heeft op uw persoonsgegevens. We willen het u
ook mogelijk maken om die rechten op een eenvoudige manier uit te oefenen.

Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van de manier
waarop u ze kunt uitoefenen.

 • Het recht op toegang

  U kunt ons toegang vragen tot alle volgende informatie:

  • De categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen,
  • De redenen waarom we ze gebruiken,
  • De categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden doorgegeven, in het
   bijzonder de personen buiten Europa,
  • De bewaartermijn van uw persoonsgegevens in onze systemen,
  • Uw recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het gebruik dat we van uw
   persoonsgegevens maken te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik,
  • Uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese instantie voor gegevensbescherming,
  • informatie over de bron wanneer we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u verzameld hebben,
  • De manier waarop uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer ze worden doorgestuurd naar landen buiten
   Europa.

  hoe kunt u uw recht op toegang uitoefenen?

  Om dat te doen, kunt u gewoon contact met ons opnemen via e-mail op het adres privacy@springbok-media.be,
  met als onderwerp “recht op toegang: persoonsgegevens”, en een korte beschrijving van de informatie waar u
  toegang toe wil hebben. Stuur ons als bijlage van uw e-mail een kopie van uw identiteitskaart. Tenzij anders
  aangegeven door u, zal u de gevraagde informatie gratis ontvangen in elektronische vorm binnen een termijn van
  1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt, en 2 maanden in het geval van een verzoek waarvoor bijkomend
  opzoekingswerk nodig is.

  Als u er niet in slaagt om toegang te krijgen tot uw informatie via e-mail, dan kunt u ons uw aanvraag met de
  post bezorgen op onderstaand adres:

  SPRINGBOK SA
  Ter attentie van Louis RAES
  Jean d’Ardennestraat 67
  1050 Brussel

  In het geval van een schriftelijke aanvraag moet die ondertekend zijn en vergezeld zijn van de kopie van uw
  identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1
  maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor
  bijkomend opzoekingswerk nodig is of in het geval dat SPRINGBOK te veel verzoeken ontvangt.

  U kunt uw persoonsgegevens ook op elk moment rechtstreeks raadplegen, als volgt

  – door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang
  geeft tot uw Privacy Dashboard.

 • Het recht op rechtzetting

  U kunt SPRINGBOK vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.

  hoe kunt u uw recht op rectificatie uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@springbok-media.be
  met vermelding van uw naam, voornaam en in het onderwerp “recht op rechtzetting: persoonsgegevens” met een
  kopie van uw identiteitskaart.

  Vergeet ook niet om in de inhoud van uw e-mail de reden voor uw mail aan te geven: de rechtzetting van
  onjuiste informatie en de te wijzigen informatie met, indien nodig en als u er één heeft, een bewijs van de
  juiste informatie.

  U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres:

  SPRINGBOK SA
  Ter attentie van Louis RAES
  Jean d’Ardennestraat 67
  1050 Brussel

  Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het
  verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1 maand na ontvangst van
  het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk
  nodig is of in het geval dat SPRINGBOK te veel verzoeken ontvangt.

  U kunt uw persoonsgegevens ook op elk moment rechtstreeks rechtzetten, als volgt

  – door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang
  geeft tot uw Privacy Dashboard.

 • Het recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

  U kunt ons ook op elk moment contacteren om ons te vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te
  verwijderen, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig in het licht van de redenen waarvoor ze werden verzameld of
   verwerkt op een andere manier;
  • U heeft uw toestemming, waarop de verwerking van uw persoonsgegevens door SPRINGBOK gebaseerd is,
   ingetrokken;
  • Om welke reden dan ook, bent u van mening dat een van de gevolgde verwerkingen uw privacy schendt en u
   buitensporige schade toebrengt;
  • U wenst niet langer commerciële aanbiedingen van ons te ontvangen;
  • Uw persoonsgegevens worden niet behandeld in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving;
  • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke vereiste die voorzien is in het
   recht van de Europese Unie of in het nationale recht waaraan SPRINGBOK onderworpen is;

  hoe kunt u uw recht op gegevenswissing uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@springbok-media.be
  met vermelding van uw naam, voornaam en in het onderwerp “recht op gegevenswissing: persoonsgegevens” met een
  kopie van uw identiteitskaart. Vergeet ook niet om in de inhoud van uw e-mail de reden voor de e-mail te
  vermelden (bijvoorbeeld, wissing van uw gegevens wanneer u uw toestemming waarop de gegevensverwerking
  gebaseerd is, heeft ingetrokken).

  U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres:

  SPRINGBOK SA,
  Ter attentie van Louis RAES
  Jean d’Ardennestraat 67
  1050 Brussel.

  Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het
  verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1 maand na ontvangst van
  het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk
  nodig is of in het geval dat SPRINGBOK te veel verzoeken ontvangt.

  Het kan echter zijn dat we niet kunnen tegemoetkomen aan uw verzoek tot het recht om vergeten te worden. U
  moet immers in gedachten houden dat dat recht niet absoluut is. We moeten dat recht in evenwicht brengen met
  andere rechten of belangrijke waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, respect voor een wettelijke
  verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke motieven van maatschappelijk belang.

  U kunt ook op elk moment om het wissen van uw persoonsgegevens verzoeken, als volgt:
  – door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang
  geeft tot uw Privacy Dashboard.

 • Het recht op verzet

  U heeft het recht om zich ertegen te verzetten dat wij uw persoonsgegevens verwerken als u, om welke reden dan
  ook, van mening bent dat een van de gevolgde verwerkingen uw privacy schendt en u buitensporige schade
  toebrengt.

  VU kunt zich eveneens verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden en in het
  bijzonder reclameacties. Uw verzet gaat dan ook over profilering voor zover die betrekking heeft op commerciële
  aanbiedingen (bijvoorbeeld, wanneer wij u gepersonaliseerde content sturen).

  U kunt ons op geen enkele manier beletten om uw gegevens te verwerken:

  • als de verwerking noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van uw contract. Bijvoorbeeld, uw
   gegevens moeten worden verwerkt om uw deelname aan onze wedstrijden te valideren;
  • als de behandeling werd opgelegd door de wet of een regelgeving;
  • als de behandeling noodzakelijk is om rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor de
   rechtbank.

  Hoe kunt u uw recht op verzet uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@springbok-media.be
  met vermelding van het onderwerp “recht op verzet: persoonsgegevens” met een kopie van uw identiteitskaart.
  Het is belangrijk om de redenen voor uw recht op verzet aan te geven. U kunt dit recht ook uitoefenen door ons
  een brief te sturen naar het volgende adres:

  SPRINGBOK SA
  Ter attentie van Louis RAES
  Jean d’Ardennestraat 67
  1050 Brussel.

  Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het
  verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

  SPRINGBOK heeft twee maanden tijd om te antwoorden op uw verzoek tot verzet. Als uw verzoek onnauwkeurig is of
  niet alle elementen bevat die ons in staat stellen om verder te gaan met de gevraagde bewerkingen, zullen wij
  u binnen die termijn uitnodigen om ons die elementen te verstrekken.

  Het kan echter zijn dat we niet kunnen tegemoetkomen aan uw verzoek. Natuurlijk zorgen wij in dat geval voor
  een zo duidelijk mogelijk antwoord.

  E-mails of nieuwsbrieven die u mogelijk ontvangt, zullen overigens een link bevatten waarop u kunt klikken om
  geen promotionele informatie van SPRINGBOK meer te ontvangen.

  Meer in het bijzonder met betrekking tot uw recht op verzet tegen commerciële prospectie of het recht om uw
  toestemming in te trekken voor zulke doeleinden, herinneren we u eraan dat onze commerciële partners
  verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van uw persoonsgegevens en het in aanmerking nemen van uw rechten,
  inclusief het recht om niet langer aanbiedingen van hen te ontvangen.

  U kunt uw keuzes echter steeds wijzigen in uw Privacy Dashboard, in het menu over uw keuzes voor het verzenden
  van aanbiedingen van derden. Als u die keuze wijzigt nadat u aanbiedingen van derden heeft geaccepteerd,
  zullen uw persoonsgegevens niet langer worden doorgegeven aan onze partners, vanaf de verwerking van uw
  verzoek. Uw aanvraag heeft echter alleen effect in de toekomst. In dit geval moet u rechtstreeks contact
  opnemen met de betrokken derde partijen.

 • Het recht om toestemming in te trekken

  Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u nog steeds het recht om die toestemming op elk
  moment in te trekken. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking op
  basis van toestemming die plaatsvond voor de intrekking.

  Met name met betrekking tot de intrekking van uw toestemming voor verwerking voor marketingdoeleinden
  herinneren we u eraan dat onze commerciële partners verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van uw
  persoonsgegevens en het in aanmerking nemen van uw rechten, inclusief het recht om niet langer aanbiedingen van
  hen te ontvangen.

  Hoe kunt u uw recht op intrekking uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@springbok-media.be
  met vermelding van het onderwerp “intrekking toestemming. U hoeft geen reden te geven voor het intrekken van
  uw toestemming.

  U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken, als volgt :

  – door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang
  geeft tot uw Privacy Dashboard.

  – via de link om uit te schrijven die in elke mail van GOEDEDEALS-ONLINE voorkomt

 • Het recht op overdraagbaarheid

  Dit recht geeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens gemakkelijker en nauwkeuriger zelf te beheren:

  • om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt voor
   uw persoonlijk gebruik op te vragen
   , en op te slaan, bijvoorbeeld op een apparaat of een privécloud.
  • om uw persoonsgegevens over te brengen van bij ons naar een ander bedrijf,
   ofwel door u ofwel rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat die directe overdracht “technisch mogelijk” is.

  Dat recht is van toepassing op zowel uw actief en bewust meegedeelde gegevens, zoals uw gegevens die u
  verstrekt tijdens de deelname aan een wedstrijd (bijv. e-mailadres, voor- en achternaam, leeftijd) als op de
  informatie die verzameld wordt door SPRINGBOK.

  Hoe kunt u uw recht op overdraagbaarheid uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@springbok-media.be
  met vermelding van uw naam, voornaam en het onderwerp “recht op overdraagbaarheid: persoonsgegevens”, met een
  kopie
  van uw identiteitskaart in bijlage. Vergeet in uw e-mail niet de betrokken bestanden te vermelden en het soort
  verzoek (terugbezorging van de gegevens en/of overdracht aan een nieuwe dienst).

  U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres:

  SPRINGBOK SA
  [Ter attentie van Louis RAES]
  Jean d’Ardennestraat 67
  1050 Brussel.

  Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het
  verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1 maand na ontvangst van
  het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk
  nodig is of in het geval dat SPRINGBOK te veel verzoeken ontvangt.

  U moet echter weten dat SPRINGBOK het recht heeft om uw verzoek om overdraagbaarheid te weigeren. Dat recht is
  immers alleen van toepassing op persoonsgegevens op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met u
  gesloten contract (om precies te weten welke persoonsgegevens mogelijk het onderwerp van het recht op
  overdraagbaarheid zijn: klik op het onderdeel doelen en gronden). Ook mag dat recht geen inbreuk zijn op de
  rechten en vrijheden van derden, van wie
  de gegevens zich zouden bevinden bij gegevens die worden doorgegeven na een verzoek om overdraagbaarheid.

Worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar het buitenland?

Gegevensoverdracht binnen Europa

Ja, sommige gegevens worden overgedragen aan onze verwerkers die op het grondgebied van de Europese Economische
Ruimte gevestigd zijn of daar hun servers hebben. Weet dat persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte
(hover over: 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) hetzelfde beschermingsniveau genieten.

Gegevensoverdracht buiten Europa

SPRINGBOK draagt uw gegevens niet over buiten Europa.

Wilt u contact met ons opnemen over charter voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

Heeft u een vraag of een suggestie met betrekking tot dit
privacybeleid?

Laat het ons gerust weten door ons te contacteren via e-mail privacy@springbok-media.be,
of per post:

SPRINGBOK SA,
Louis RAES
Jean d’Ardennestraat 67,
1050 Brussel.

We kijken ernaar uit om van u te horen en zullen proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Hoe kan u weten dat dit charter voor de bescherming van uw persoonsgegevens gewijzigd werd?

Dit charter voor de bescherming van uw persoonsgegevens kan te allen tijde worden gewijzigd, met name om rekening
te houden met mogelijke wijzigingen van de wet- en regelgeving en de evolutie van onze diensten.

Belangrijke wijzigingen zullen meegedeeld worden via onze website of via e-mail, voor zover mogelijk, ten minste
dertig dagen vóór de inwerkingtreding ervan.

(Klik op deze link voor meer informatie)

Wanneer we wijzigingen van dit charter publiceren, herzien we de datum van de vermelding ‘laatst bijgewerkt’
bovenaan het vertrouwelijkheidsbeleid en beschrijven we de veranderingen op de pagina « historiek
van de wijzigingen
».

Wij raden u aan om dit charter regelmatig te raadplegen om te weten hoe SPRINGBOK uw persoonsgegevens beschermt.

Geschiedenis van wijzigingen in het charter

Datum Wijzigingen
23.04.2018
 • Oprichting van het handvest
NL

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.