ALGEMENE VOORWAARDEN

I. Algemene voorwaarden

De geldende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties van 'Bons Plans Online', handelsnaam van de onderneming SPRINGBOK MEDIA, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Jean d'Ardennestraat 67, 1050 Brussel en ingeschreven bij KBO onder nr. 0453.138.765. Ze worden geacht te zijn aanvaard door de klant die afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. De wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn, bij gebrek aan protest door de klant binnen de vijf werkdagen na de kennisneming.

II. Betalingsvoorwaarden en klachten

Tenzij anders overeengekomen moeten de facturen van Bons Plans Online binnen de 30 dagen na hun factuurdatum betaald worden.

Elke klacht betreffende een factuur moet per aangetekend schrijven naar de hoofdzetel van Bons Plans Online toegezonden worden binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst, dewelke wordt geacht verwezenlijkt te worden binnen een termijn van drie werkdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn kan er geen protest meer worden aangetekend tegen de vordering van Bons Plans Online.

Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.

III. Verwijlinteresten en boetebeding

Bij gebrek aan betaling van een factuur, hetzij volledig of gedeeltelijk, zal het saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de dag na de vervaldatum vermeerderd worden met een interest van 1 % per maand, elke begonnen maand zijnde verschuldigd. Bovendien zal elke op haar vervaldatum onbetaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % van het factuur- of saldobedrag met een minimum van EUR 60,00 als boetebeding.

IV. Ontbinding

Als een factuur niet op de vervaldag betaald wordt, wordt het totaalbedrag dat de klant aan Bons Plans Online verschuldigd is onmiddellijk invorderbaar. Het geeft Bons Plans Online ook het recht om de lopende contracten met de klant te beëindigen, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling en zonder afbreuk te doen aan het recht van Bons Plans Online om een schadevergoeding te vorderen als gevolg van deze beëindiging.

V. Persoonsgegevensverwerking

Bons Plans Online en de klant fungeren elk als beheerder van de persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. Vanaf 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De partijen zorgen ervoor dat de na die datum verzamelde persoonsgegevens en de verwerking ervan voldoen aan de vereisten van de AVG. In geval van overdracht van persoonsgegevens aan de klant kan Bons Plans Online geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan door de klant na de overdracht. De klant is dan als enige aansprakelijk jegens de betrokken personen, met name wat betreft de uitoefening van de door de AVG verleende rechten.

V(bis). Aansprakelijkheidsbeperking

In geval van schending van dit contract en/of van elke wet die van toepassing is op de uitvoering ervan, is de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Bons Plans Online jegens de klant in elk geval beperkt tot het bedrag dat verschuldigd is bij de uitvoering van dit contract.

VI. Divers

De nietigheid, ontoepasselijkheid of eventuele ongeldigheid van een contractclausule met de klant of van deze algemene voorwaarden betekent niet de nietigheid van het hele contract of van deze algemene voorwaarden.

Voor zover een clausule nietig, ontoepasselijk of ongeldig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe deze te vervangen door een geldige clausule met gelijkwaardige gevolgen.

VII. Keuze van de bevoegde rechter – toepasselijk recht

Elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel.

Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

NL

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.